JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information till dig som tänker överklaga

Vad som bör stå i överklagandet

Om hovrättens dom eller beslut får överklagas till Högsta domstolen brukar det framgå av en bilaga till avgörandet vad överklagandet ska innehålla. Ange gärna e-postadress om du har en sådan.

Ange vilka skäl som finns för att Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd

Var noga med att ange de skäl som du vill föra fram för att Högsta domstol ska meddela prövningstillstånd (beträffande vad som kan vara skäl för prövningstillstånd, se allmän information om överklagande och prövningstillstånd). Det är den som överklagar ett hovsrättsavgörande som ska ange sådana slag av skäl till varför prövningstillstånd ska beviljas som krävs för att Högsta domstolen ska kunna ge prövningstillstånd. Det räcker alltså inte att man anger att hovrätten har bedömt målet fel. Det bör noga anges varför en dom från Högsta domstolen kan vara av värde för rättstillämpningen i ett vidare perspektiv än i just ditt fall eller, om du anser att det finns synnerliga skäl för att Högsta domstolen ska pröva ditt överklagande, varför det är så.

Om ditt överklagande gäller ett beslut av en hovrätt att inte meddela tillstånd till målets prövning, bör det av överklagandet till Högsta domstolen framgå både varför hovrätten borde ha meddelat prövningstillstånd och varför Högsta domstolen ska meddela prövningstillstånd.

Överklagandet skickas till den hovrätt som avgjorde målet

Överklagandet skickas till den hovrätt som avgjorde målet för att den domstolen ska kunna ta ställning till att överklagandet har kommit in inom fristen för överklagande. Hovrätten skickar därefter sin akt och överklagandet till Högsta domstolen.

Högsta domstolens handläggning av ditt överklagande

Överklagandet granskas först för en bedömning av om det finns behov av någon komplettering av det. Om det inte är komplett kommer du att få ett besked om det. När överklagandet är komplett lämnas det över till en beredningsjurist eller en justitiesekreterare, som ansvarar för den fortsatta handläggningen.

Högsta domstolen fattar i normalfallet beslut i frågan om prövningstillstånd efter cirka 1 månad från det att överklagandet kom in till domstolen. Beslutet fattas av ett eller flera justitieråd. Andelen ansökningar om prövningstillstånd som avgörs av ett justitieråd brukar vara ca drygt 90 %.

Om Högsta domstolen beslutar att inte meddela prövningstillstånd kan det beslutet inte överklagas, hovrättens avgörande är då det som gäller.

 
Senast ändrad: 2017-09-12