JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Klagan över domvilla

En klagan över domvilla är en begäran om att ett avgörande som inte längre kan överklagas ska undanröjas på grund av att ett grovt rättegångsfel kan antas ha inverkat på utgången av målet. Med grovt rättegångsfel menas – förenklat uttryckt – ett mycket allvarligt fel från domstolens sida vid tillämpningen av de regler som gäller för domstolens handläggning av en process. Ett exempel kan vara att en part inte har fått ta del av material i målet som varit betydelsefullt för prövningen.

Det finns i de flesta fall en tidsfrist inom vilken en klagan över domvilla ska vara gjord.

Om en klagan över domvilla bifalls tas målet normalt upp igen av samma domstol som sist dömde i målet.

En klagan över domvilla mot ett avgörande av en hovrätt görs hos Högsta domstolen medan en klagan över domvilla mot ett avgörande av en tingsrätt görs i hovrätten. I en klagan över domvilla är det viktigt att ange t.ex. vilket avgörande den avser (domstol och mål nr) och skälen till att man anser att domvilla förekommit.

Endast i en mycket liten andel av de mål rörande klagan över domvilla som kommer in till Högsta domstolen får klaganden bifall.

Bestämmelserna om domvilla finns i 59 kap. 1-5 §§ rättegångsbalken till vilka hänvisas för en utförligare beskrivning.

Du kan för klagan på domvilla använda en blankett. 

Klagan över domvilla (blankett)

 

 

 

 
Senast ändrad: 2017-09-13