JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Vad har parterna avtalat när köpekontrakt och köpebrev har olika lydelser?

[2016-07-05] Högsta domstolen

Om köpekontraktet och köpebrevet vid försäljning av en fastighet innehåller motstridiga uppgifter, bör köpekontraktet som regel läggas till grund för bedömningen av vad som är avtalat.

Vid en fastighetsförsäljning hade säljaren och köparen i köpekontraktet beskrivit vad som såldes så att en viss mark, en s.k. utäga till fastigheten som låg avsides, inte skulle ingå.

När köpebrevet sedan upprättades angavs det i stället att försäljningen gällde hela fastigheten, utan något undantag för utägan.

Parterna var inte överens om vad som hade sålts.

Högsta domstolen har nu konstaterat, att när ett köpekontrakt och ett köpebrev innehåller motstridiga uppgifter, är det som regel kontraktet som ska läggas till grund för bedömningen av vad som har avtalats. Köpekontraktet är den grundläggande köpehandlingen. Det är genom kontraktet som parterna blir bundna av avtalet, om det uppfyller de formkrav som lagen ställer.

Eftersom det inte hade kommit fram några omständigheter som visade att parterna ändå var överens om att utägan skulle ingå, hade säljaren bättre rätt till utägan.

Senast ändrad: 2016-07-05

För mer information kontakta:

Dag Mattsson
Justitieråd
08-561 666 07

Anders Lundmark
Justitiesekreterare
08-561 666 66