JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Utformning av förbud och ålägganden enligt marknadsföringslagen och bestämning av vite

[2018-11-22] Högsta domstolen

En näringsidkare som bedrivit otillbörlig marknadsföring genom telefonförsäljning mot konsumenter har genom förbud och förelägganden enligt marknadsföringslagen vid vite förbjudits att fortsätta med viss marknadsföring och ålagts att lämna viss information till konsumenterna.

Marknadsföringslagen tar sikte på situationer då en näringsidkare marknadsför en vara eller tjänst. Förbud och ålägganden ska utformas så att det tydligt och preciserat framgår vilken typ av marknadsföring och vilka produktkategorier som avses.

Om förbud och ålägganden förenas med vite, ska vitesbeloppet bestämmas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Vitesbeloppet ska bestämmas så att det blir verkningsfullt och avhåller den som föreläggandet riktas mot från att bryta mot det. När vitesbeloppet ska bestämmas ska flera olika omständigheter beaktas. Hänsyn ska tas till det allmänna intresset av att marknadsrättsliga förbud eller ålägganden följs. Andra faktorer vid bedömningen är personens tidigare agerande, omfattningen av de åtgärder som träffas av förbudet eller åläggandet och de ekonomiska intressen som berörs.


Bifogade filer:

T 2286-18


Senast ändrad: 2018-11-22

För mer information kontakta:

Ylva Meyer
Justitiesekreterare
08-561 667 42

Ingemar Persson
Justitieråd
08-561 666 48