JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Upphandlingsfel som föranledde att upphandlingen gjordes om gav inte rätt till skadestånd

[2018-12-27] Högsta domstolen

När en upphandling överprövades i förvaltningsdomstol, beslutades att upphandlingen skulle göras om. Högsta domstolen har nu prövat om ett företag som lämnade anbud i den första upphandlingen, men inte i den andra, har rätt till skadestånd för sina kostnader för att upprätta anbud och för sina kostnader för att föra talan mot det första upphandlingsbeslutet. Företaget har inte ansetts ha rätt till skadestånd för någon av dessa kostnader.

Ett företag, S-bolaget, lämnade anbud i en av Försvarets materielverk anordnad upphandling. Försvarets materielverk tilldelade ett annat företag kontraktet. Sedan S-bolaget väckt talan om överprövning av tilldelningsbeslutet beslutade kammarrätten att upphandlingen skulle göras om, eftersom förfrågningsunderlaget ansågs ha varit otydligt. S-bolaget lämnade inte något anbud i den nya upphandlingen; det gjorde däremot bolagets dotterbolag.

S-bolaget begärde därefter skadestånd av Försvarets materielverk, dels för sina kostnader för att upprätta anbud i den första upphandlingen, dels för sina kostnader för överprövning i förvaltningsdomstolarna.

Högsta domstolen konstaterar att upphandlingsfelet – dvs. otydligheten i förfrågningsunderlaget – undanröjdes genom kammarrättens beslut att upphandlingen skulle göras om, att en skada för S-bolaget, motsvarande anbudskostnaderna, skulle uppkomma först om kostnaderna inte kunde nyttiggöras i det nya förfarandet och att utredningen inte ger stöd för att ett sådant nyttiggörande inte hade kunnat komma till stånd. S-bolaget anses därför inte ha rätt till skadestånd motsvarande sina anbudskostnader.

Högsta domstolen konstaterar vidare att en leverantörs kostnader för överprövning i vissa fall kan ersättas som skadestånd. Så är fallet om leverantören vinner framgång i förvaltningsprocessen men ändå – som en följd av omständigheter som han inte kan lastas för – inte får några möjligheter att tilldelas kontraktet. I det aktuella fallet hade S-bolaget i och för sig viss framgång i förvaltningsprocessen. Att S-bolaget avstod från att delta i den nya upphandlingen framstod emellertid som en följd av omständigheter på företagets egen sida. S-bolaget anses därför inte heller berättigat till skadestånd, motsvarande överprövningskostnaderna.


Bifogade filer:

T 1055-18


Senast ändrad: 2018-12-27