JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Teleledningar blir inte fastighetstillbehör

[2015-12-18] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i dag avgjort ett mål om äganderätten till teleledningar. En bostadsrättsförening i Göteborg har hävdat att de ledningar med tillhörande utrustning som finns på föreningens fastigheter har blivit tillbehör till fastigheterna och att TeliaSoneras bolag Skanova därmed inte har någon äganderätt till den delen av telenätet. Liksom tingsrätten och hovrätten sade Högsta domstolen nej till detta.

HSB:s Bostadsrättsförening Linjalen i Göteborg innehar tre fastigheter med tomträtt. På fastigheterna finns fem byggnader som uppfördes ca 1970. De innehåller sammanlagt 428 bostadsrättslägenheter. När byggnaderna uppfördes anslöts lägenheterna till det allmänna telenätet, som efter ombildningen av Televerket på 1990-talet ägs av TeliaSonera-bolaget Skanova. 

Tvisten har stått om den del av nätet som finns på Linjalens fastigheter. Enligt Linjalen har detta s.k. fastighetsnät blivit tillbehör till fastigheter och byggnader genom att nätet tillfördes dessa för Linjalens räkning. I andra hand har Linjalen menat att nätet blivit en del fastigheterna genom s.k. accession, dvs. ett sådant fast sammanfogande som gör att äganderätten övergår till fastighetsägaren, eller i det här fallet tomträttshavaren. 

Högsta domstolen slår fast att avsikten när fastighetsnätet installerades inte var att det skulle ägas av någon annan än Televerket. Verket hade dessutom ett intresse av att de boende kunde anslutas till det allmänna telenätet. Visserligen hade även Linjalen ett intresse av att de boende anslöts till telenätet, men det intresset är enligt Högsta domstolen underordnat. Nätet hade därför inte tillförts fastigheterna för Linjalens räkning. 

Den del av nätet som ligger på de aktuella fastigheterna är en del av ett fast telenät som ligger på flera fastigheter i olika ägares hand. Det finns inte någon fysisk eller funktionell avgränsning mellan fastighetsnätet och resterande telenät. I ett sådant fall kan äganderätt enligt Högsta domstolen inte uppkomma genom accession. 

Slutsatsen är att den omtvistade egendomen tillhör Skanova.


Bifogade filer:

T 1837-14


Senast ändrad: 2015-12-18

För mer information kontakta:

Ingemar Persson
Justitieråd
08-561 666 48