JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Sony Mobile Communications AB har ansetts skyldigt att betala privatkopieringsersättning för import av mobiltelefoner (W 715 Walkman) med inbyggd mediaspelare.

[2017-12-29] Högsta domstolen

Upphovsrätten innebär en ensamrätt för upphovsmannen att framställa exemplar av ett verk. Var och en får dock, för privat bruk, framställa ett eller några få exemplar av offentliggjorda verk. Privatkopieringsersättningen syftar till att kompensera upphovsmännen för sådan framställning och ska betalas av näringsidkare som tillverkar eller importerar anordning som är särskilt ägnad för privatkopiering.

Den mobiltelefon som Sony Mobile importerade hade flera olika funktioner, bl.a. en inbyggd mediaspelare som kunde användas för kopiering av musik och film. Mobiltelefonen hade ett begränsat internt minne och levererades tillsammans med ett externt minneskort. För att musik i någon egentlig omfattning skulle kunna lagras på mobiltelefonen var det nödvändigt att använda den tillsammans med det externa minneskortet. 

En fråga i Högsta domstolen var om rätten till privatkopieringsersättning kan omfatta en produkt som utgör en kombination av två tekniskt fristående komponenter, även om ingen av dem eller bara en av dem är särskilt ägnad för privatkopiering. Högsta domstolen ansåg att så är fallet och att den mobiltelefon som Sony Mobile hade importerat, tillsammans med det medföljande externa minneskortet, var att bedöma som en enda anordning och att den var särskild ägnad för privatkopiering. 

En ytterligare fråga var vilken ersättning som Sony Mobile skulle betala. Högsta domstolen ansåg att de belopp som anges i upphovsrättslagen, 4 kr per gigabyte, utgör en utgångspunkt när nivån på ersättningen bestäms och att den ersättningsskyldige har bevisbördan för omständigheter som kan utgöra skäl för att sätta ned ersättningen. Högsta domstolen ansåg dock att det fanns skäl att sätta ned ersättningen till 3 kr per gigabyte på grund av att mobiltelefonen hade flera funktioner utöver möjligheten till privatkopiering.


Bifogade filer:

T 3973-15


Senast ändrad: 2017-12-29

För mer information kontakta:

Mari Heidenborg
Justitieråd
08-561 666 10

Linda Stromberg
Justitiesekreterare
08-561 667 17