JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skattefordran enligt skatteflyktslagen kunde inte krävas in

[2016-11-17] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i en dom kommit fram till att en skattefordran som grundades på skatteflyktslagen var prekluderad och alltså inte längre kunde krävas in.

Ett aktiebolag sålde 2006 en fastighet i Göteborg till ett handelsbolag för 25 miljoner kr. Bolagsmän i handelsbolaget var två holländska bolag, som ägdes av aktiebolagets ägare. Andelarna i handelsbolaget såldes till en extern köpare för 107 miljoner kr. Enligt överlåtelseavtalet var fastighetens marknadsvärde 133 miljoner kr. I sin inkomstdeklaration lämnade aktiebolaget ett s.k. öppet yrkande om transaktionen. Skatteverket beslutade i enlighet med deklarationen. Det innebar att någon skatt inte togs ut med anledning av transaktionen.

Aktiebolaget gick i frivillig likvidation 2009. Kallelse på okända borgenärer utfärdades. Skatteverket anmälde inte någon skattefordran, men skickade ett brev till bolaget med ett antal frågor om fastighetstransaktionen.

I förvaltningsdomstol fastställdes sedan att fastighetstransaktionen omfattades av skatteflyktslagen och att aktiebolaget därför skulle betala skatt för denna.

Tvist uppkom mellan aktiebolaget och Skatteverket om skattefordringen var prekluderad. Enligt lagen om kallelse på okända borgenärer är en fordran prekluderad om borgenären underlåter att anmäla sin fordran under kallelseförfarandet och borgenären inte visar att gäldenären har känt till den.

Högsta domstolen har nu kommit fram till att Skatteverkets fordran är prekluderad, eftersom det inte var visat att aktiebolaget hade känt till den.  I det brev som Skatteverket hade skickat under kallelseförfarandet hade inte gjorts gällande något anspråk, ens reservationsvis.


Bifogade filer:

T 3638-15


Senast ändrad: 2016-11-17

För mer information kontakta:

Anders Lundmark
Justitiesekreterare
08-561 666 66

Dag Mattsson
Justitieråd
08-561 666 07