JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Skälig tid för uppsägning av ett långvarigt återförsäljaravtal har ansetts vara sex månader

[2018-02-14] Högsta domstolen

En återförsäljare sades av en leverantör upp efter 22 år som försäljare av Massey Ferguson-traktorer i ett län. Parterna hade inte avtalat om vare sig uppsägningstid eller avgångsvederlag. Fråga uppkom om den av leverantören tillämpade uppsägningstiden om sex månader skulle gälla och om avgångsvederlag skulle utgå till återförsäljaren.

Återförsäljaren ansåg att uppsägningstiden borde ha varit längre än sex månader, i första hand 36 månader, och krävde ersättning för bortfall av täckningsbidrag för en sådan uppsägningstid. Återförsäljaren krävde också avgångsvederlag i form av goodwill för den upparbetade kundkretsen. 

Högsta domstolen slog fast att i ett långvarigt återförsäljaravtal, utan villkor om uppsägningstid, är utgångspunkten att återförsäljaren har rätt till en uppsägningstid om sex månader. När det gällde frågan om avgångsvederlag uttalade domstolen att en sådan rätt föreligger endast i situationer där det finns ett särskilt starkt skyddsbehov för återförsäljaren.

I det aktuella fallet fann domstolen inte anledning att frångå utgångspunkten om sex månaders uppsägningstid. Beträffande rätten till avgångsvederlag var omständigheterna inte sådana att det förelåg rätt till avgångsvederlag. Återförsäljaren tillerkändes dock visst skadestånd i anledning av avtalsbrott från leverantörens sida under uppsägningstiden.


Bifogade filer:

T 85-17


Senast ändrad: 2018-02-14

För mer information kontakta:

Lars Edlund
Justitieråd
08-561 666 04

Lovisa Svenaeus
Justitiesekreterare
08-561 666 67