JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Samtyckte till ett – pappa till två

[2015-10-29] Högsta domstolen

Ett gift par fick tvillingar efter att ha fått hjälp utomlands med s.k. provrörsbefruktning med inplantering av två befruktade ägg. Men mannen ville inte godta faderskapet eftersom han bara hade samtyckt till överföring av ett befruktat ägg. Högsta domstolen anser dock att samtycket gäller med hänsyn till barnens intresse av att ha en far.

Ett gift par kom överens om att genomgå provrörsbefruktning (även kallad IVF-behandling) utomlands. Behandlingen innebar att ägg hämtades från en annan kvinna och befruktas med en annan mans spermier. Sedan fördes två befruktade ägg in i kvinnans livmoder, vilket ledde till att makarna fick tvillingar. Mannen hade för kvinnan förklarat han inte godtog något annat än att behandlingen begränsades till ett befruktat ägg. Mannen begärde därför att domstol skulle förklara att han inte var far till barnen.

– Målet är det första i sitt slag som prövas av Högsta domstolen och omständigheterna är något speciella. Men den här typen av mål kan förväntas bli allt vanligare i takt med den medicinska vetenskapens framsteg. Huvudfrågan i målet gäller mannens bundenhet till sitt samtycke till befruktningen. Normalt avgörs faderskapsfrågor mot bakgrund av vad som bestäms i lag. När det gäller samtycke till befruktning har dock de inblandade personernas fria vilja tillagts betydelse, säger Svante O. Johansson, domare i Högsta domstolen.

Högsta domstolen slår fast att kvinnan är att se som mottagare av ett samtycke inte bara för egen del, utan också i det blivande barnets intresse. Vad som kan ha förekommit mellan kvinnan och mannen bör därför endast i undantagsfall leda till att samtycket är overksamt.

– Det aktuella samtycket innebar att mannen även mot de blivande barnen hade gett uttryck för en vilja att ta på sig det rättsliga ansvaret som far, och eftersom det inte föreligger några omständigheter som medför att samtycket saknar verkan ska mannen anses vara far till barnen, avslutar Johansson.


Bifogade filer:

T 4994-14


Senast ändrad: 2015-10-29

För mer information kontakta:

Svante O. Johansson
Justitieråd
08-561 666 08

Åsa Brundin
Justitiesekreterare
08-561 667 46