JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Privatkopieringsersättning ska betalas för importen av vissa mobiltelefoner

[2016-06-10] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i en dom klargjort förutsättningarna för s.k. privatkopieringsersättning. Målet gällde vissa mobiltelefoner som har många olika funktioner och som kan användas bl.a. för kopiering av film och musik.

Enligt upphovsrättslagen ska den som importerar anordningar som är särskilt ägnade för privatkopiering betala en särskild ersättning. Ersättningen ska gå till upphovsmän och andra rättighetshavare på området. Tanken är att rättighetshavarna på detta sätt ska få en viss kompensation för den i och för sig tillåtna möjligheten till privatkopiering. 

I domen slår Högsta domstolen fast hur man bör se på kravet att anordningarna ska vara särskilt ägnade för privatkopiering. 

Avgörande är enligt domstolen om anordningarna har egenskaper som gör dem i hög grad lämpade för privatkopiering. Dessutom måste man kunna anta att de kommer att användas för privatkopiering i en inte oväsentlig omfattning. Vid bedömningen kan man ta hänsyn till lagringskapacitet, användarvänlighet, pris och andra egenskaper. 

Enligt domstolen är de aktuella mobiltelefonerna särskilt ägnade för privatkopiering. Ersättning ska därför utgå för importen. 

Målet fortsätter nu i tingsrätten, där det ska bestämmas hur stor ersättning som ska betalas.


Bifogade filer:

T 2760-15


Senast ändrad: 2016-06-10

För mer information kontakta:

Dag Mattsson
Justitieråd
08-561 666 07

Maria Bruder
Justitiesekreterare
08-561 666 58