JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pleniavgörande av Högsta domstolen stärker den enskildes rätt till ersättning för kostnader i utmätningsmål

[2015-06-12] Högsta domstolen

I ett avgörande i dag fastställer Högsta domstolen en ny princip för kostnader i utmätningsmål. Det sker med hänvisning till den rätt som finns enligt regeringsformen till rättvis rättegång. En enskild som vinner ett mål om utmätning för fordringar på skatt ska få ersättning av staten för rättegångskostnader ”som har varit befogade med hänsyn till sakens beskaffenhet”.

Kronofogdemyndigheten utmätte egendom till ett värde av 160 000 kr i två makars hem för betalning av mannens skatteskulder. Makarna överklagade till domstol och hävdade att egendomen tillhörde kvinnan. Utmätningen hävdes, och kvinnan begärde ersättning för sina advokatkostnader av Skatteverket. 

Tingsrätten och hovrätten underkände kostnadsanspråket. Lagen ger rätt till ersättning för kostnader i utmätningsmål bara av den som är att anse som en enskild part. I ärenden om utmätning för skattefordringar har staten i rättspraxis betraktats som en allmän part. 

Enligt regeringsformen ska en rättegång genomföras rättvist (2 kap. 11 §). Bestämmelsen har sitt ursprung i Europakonventionen om mänskliga rättigheter (artikel 6). Med hänvisning till ett avgörande från Europadomstolen konstaterar Högsta domstolen att det i vissa fall strider mot grundlagsbestämmelsen om den enskilde inte ges rätt till ersättning av staten för sina rättegångskostnader. 

Enligt Högsta domstolen bör den enskilde ha rätt till ersättning om kostnaderna har varit befogade med hänsyn till sakens beskaffenhet. I det aktuella målet var det befogat att kvinnan anlitade advokat. Skatteverket fick därför betala ersättning för huvuddelen av rättegångskostnaderna.

 

Mål nr: Ö 2481-13

Referent: justitierådet Göran Lambertz

Föredragande: justitiesekreteraren Åsa Brundin

Senast ändrad: 2015-06-12