JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pantsättning av en ansökan om jordbruksstöd har ansetts gälla

[2016-06-22] Högsta domstolen

I ett avgörande har Högsta domstolen slagit fast att en pantsättning av det jordbruksstöd som var aktuellt i målet har s.k. sakrättslig verkan redan vid ansökningen om stödet.

I målet hade en lantbrukare i Värmland lånat pengar till verksamheten av en bank. Som säkerhet för lånet pantsatte han samtidigt sin rätt till det EU-stöd till jordbruket som han hade ansökt om. Innan stödet skulle betalas ut gick emellertid lantbrukaren i konkurs. Det blev då en tvist mellan banken och konkursboet om vem av dem som hade bättre rätt till pengarna.

Det rörde sig om s.k. kompensationsbidrag och ersättning för vallodling. Ansökan om stödet görs hos länsstyrelsen, som tillsammans med Jordbruksverket fattar beslut om stödet.

Högsta domstolen konstaterar nu att förutsättningarna för jordbruksstödet är styrda av bestämmelser i förordning och EU-regler. Reglerna ger inte något utrymme för myndigheterna att överväga lämpligheten av stödet. En fordran på sådant jordbruksstöd är därför redan vid ansökningen om stöd så bestämd att den kan pantsättas med verkan mot andra. Det är alltså inte nödvändigt att avvakta myndigheternas beslut att bevilja stödet innan pantsättningen gäller sakrättsligt.

Banken hade därför fått rätt till fordringen redan genom ansökningen om stöd och den underrättelse om pantsättningen som hade gått till Jordbruksverket.

Senast ändrad: 2016-06-22

För mer information kontakta:

Dag Mattsson
Justitieråd
08-561 666 07

Frida Barrstrand
Justitiesekreterare
08-561 666 49