JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Organiserande av människosmuggling har inte ansetts föreligga även om de tillstånd som behövdes skulle ha utfärdats på grundval av oriktiga uppgifter av organisatören

[2017-03-29] Högsta domstolen

Brottet organiserande av människosmuggling förutsätter att verksamheten gäller utlänningar utan sådana tillstånd som krävs för inresa i Sverige. Det aktuella fallet föranledde den principiella frågan vad som gäller om utlänningarna hade tillstånd, men dessa grundades på oriktiga uppgifter som organisatören såsom ett led i verksamheten har lämnat till Migrationsverket. Högsta domstolen har nu slagit fast att straffbestämmelsen inte kan anses omfatta sådana fall.

En person häktades av tingsrätten som misstänkt för bl.a. grovt organiserande av människosmuggling (20 kap. 9 § utlänningslagen). I samband med detta förordnades också om kvarstad på ett belopp som beräknades motsvara vinsten av verksamheten (drygt 13 miljoner kronor). Hovrätten upphävde besluten med hänvisning till att det av utredningen fick anses framgå att utlänningarna det varit fråga om hade haft de tillstånd som krävs. Högsta domstolen har gjort samma bedömning som hovrätten.

Enligt Högsta domstolen finns det, vid tillämpning av straffbestämmelsen, inte utrymme för att bortse från de utfärdade tillstånden som icke existerande. Med den utgångspunkten måste det, enligt domstolen, anses stå i strid med lagtexten att tillämpa bestämmelsen även om tillstånden grundas på oriktiga uppgifter av organisatören. Eftersom den gärning som misstanken avser inte kan anses utgöra organiserande av människosmuggling, kan misstanken inte ligga till grund för ett beslut om kvarstad.


Bifogade filer:

Ö 130-17


Senast ändrad: 2017-03-29

För mer information kontakta:

Petter Asp
Justitieråd
08-561 666 26