JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ökad användning av e-post vid Högsta domstolen

[2015-08-25] Högsta domstolen

Högsta domstolen har tagit fram nya rutiner för ökad användning av e-post vid domstolen. De nya rutinerna kommer att börja tillämpas den 31 augusti 2015.

Rutinerna innebär i korthet att i princip all skriftväxling i pågående mål med enskilda parter, åklagare, advokater och biträdande jurister samt myndigheter och andra aktörer i samtliga måltyper ska ske med e-post. Även avgöranden ska på motsvarande sätt expedieras via e-post. Det finns dock vissa undantagssituationer när kommunicering inte kommer att ske via e-post.

Detta innebär också att Högsta domstolen kan ta emot handlingar per e-post. Vissa handlingar, bl.a. ansökan om resning, måste dock även fortsättningsvis ges in i pappersform eftersom de enligt lag ska vara undertecknade.

OBS! Det är tillräckligt att en handling ges in till Högsta domstolen på ett sätt, dvs. via e-post i de fall då det är möjligt.

Kommunicering per e-post med Högsta domstolen bör ske direkt med den enhet som handlägger det aktuella målet eller ärendet. E-post i mål eller ärenden ska aldrig skickas direkt till ett justitieråd eller annan befattningshavare utan till enhetsbrevlådan. Vid all korrenspondens bör målnummer anges.

Följande e-postadresser ska användas:

Enhet 1     hogsta.domstolen.enhet1@dom.se

Enhet 2     hogsta.domstolen.enhet2@dom.se

Högsta domstolens huvudadress:  hogsta.domstolen@dom.se

Högsta domstolen kommer i korrenspondens med advokater och biträdande jurister i första hand att använda sig av de e-postadresser som är inlagda i Vera. Dessa adresser har hämtats från Advokatsamfundets matrikel. Domstolen förutsätter därför att uppgifterna är korrekta. Vid ändring av en e-postadress måste detta anmälas till domstolen som sedan ser till att ändringen också införs i Vera.

Senast ändrad: 2015-08-25