JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Marknadsnoterade aktier kan inte tas undan från utmätning med hänsyn till gäldenärens behov

[2015-11-26] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i dag slagit fast att marknadsnoterade aktier inte kan tas undan från utmätning med hänsyn till gäldenärens behov (gäldenärens s.k. beneficium).

En del av gäldenärens tillgångar kan tas undan från utmätning, om gäldenären behöver dem för sin försörjning. Det gäller i skälig utsträckning för bl.a. banktillgodohavanden.

Kronofogdemyndigheten har utmätt marknadsnoterade aktier hos en privatperson. Tingsrätten och hovrätten har tagit undan en del av värdet för aktierna. Domstolarna har ansett att aktierna kan jämställas med ett banktillgodohavande. 

Högsta domstolen ändrar domstolarnas beslut. Aktier omfattas inte av utsökningsbalkens regler om undantag från utmätning. Enligt lagförarbetena och rättspraxis finns det bara ett litet utrymme för att ta undan tillgångar utan direkt stöd i utsökningsbalken. Enligt Högsta domstolen kan marknadsnoterade aktier inte omedelbart ersättas av pengar som gäldenären kan använda för sitt underhåll. Marknadsnoterade aktier kan därför inte jämställas med ett banktillgodohavande.

Senast ändrad: 2015-11-26

För mer information kontakta:

Lars Edlund
Justitieråd
08-561 666 00

Ann-Sofie Bodin
Justitiesekreterare
08-561 666 00