JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Makar upptog ett gemensamt lån – när finansbolaget befriade den ena maken från ytterligare ansvar begränsades den andres ansvar till hälften

[2016-12-28] Högsta domstolen

Genom dagens dom klargör Högsta domstolen att när en kreditgivare gör upp med en av flera som är gemensamt ansvariga för samma lån, så svarar i regel de övriga mot kreditgivaren bara för sin andel beräknad efter huvudtalet.

En man och en kvinna lånade tillsammans 300 000 kr av ett finansbolag. Enligt skuldebrevet svarade de solidariskt (gemensamt) för hela skulden. Eftersom lånet inte betalades i tid, sa bolaget upp det till omedelbar betalning. Finansbolaget förliktes sedan med kvinnan. Enligt avtalet skulle hon betala ett visst belopp och deras mellanhavanden vara slutligt reglerade. Bolaget krävde därefter mannen på betalning.

Högsta domstolen har nu bestämt att mannens ansvar är begränsat till hälften av den urspungliga skulden. I domen klargörs vad som gäller om en borgenär gör en eftergift mot en av flera solidariskt betalningsskyldiga gäldenärer.

Det solidariska ansvar som gäldenärerna åtar sig bygger på att det finns en rätt för den gäldenär som betalar mer än sin andel att kräva ut övriga gäldenärers andelar av dem (regressrätt). Det leder till att ansvaret för skulden till slut fördelas på gäldenärerna utifrån deras andelar av skulden. Om inget annat är avtalat ska ansvaret delas lika efter hur många gäldenärerna är.

Högsta domstolen konstaterar att förlikningen innebar att kvinnan inte skulle behöva utsättas för regressanspråk från mannen på grund av att finansbolaget krävde honom. Eftersom hon befriades från skulden på detta sätt, kunde bolaget inte längre göra gällande mannens ansvar för hennes del av skulden. Han svarade för drygt 21 000 kr. Beloppet motsvarar, tillsammans med hans tidigare betalningar, hans andel av det ursprungliga lånet, dvs. hälften av 300 000 kr.


Bifogade filer:

T 5911-15


Senast ändrad: 2016-12-27

För mer information kontakta:

Dag Mattsson
Justitieråd
08-561 666 07

Erika Bergman
Justitiesekreterare
08-561 666 72