JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Landskrona kommun skadeståndsskyldig för bristande uppsikt över 13-åring

[2013-03-27] Högsta domstolen

I december 2002 brandhärjades Åhléns och Hemköp i Landskrona. Branden hade anlagts av en 13-årig flicka, som av socialnämnden hade varit omhändertagen för LVU-vård i flera år. Flickan var efter utskrivning från BUP tillfälligt placerad hos sin mamma i avvaktan på en mer permanent placering. Hon hade tidigare rymt från olika hem, också när hon befann sig under intensiv övervakning, och anlagt ett antal bränder.

Högsta domstolen har i dag bekräftat vad hovrätten och tingsrätten tidigare har funnit, nämligen att Landskrona kommun är skyldig att ersätta de skador som branden orsakade. 

I domskälen anges att det är barnets intresse som är bestämmande för var ett barn ska placeras. Om ett placeringsbeslut är olämpligt kan det inte i sig grunda skadeståndsansvar för kommunen mot sådana utomstående som drabbas av att barnet gör skada. Däremot kan underlåtenhet att se till att barnet hålls under uppsikt där det har placerats under särskilda förhållanden medföra ett sådant ansvar.

Högsta domstolen slår fast att omständigheterna i detta fall motiverade högt ställda krav på att socialnämnden vidtog möjliga och lämpliga åtgärder för att på ett påtagligt sätt motverka risken för att flickan skulle anlägga bränder. Utredningen i målet tillät dock inte några slutsatser om vilka möjligheter till en effektiv uppsikt av flickan som förelåg vid placeringen hos mamman. Det berodde väsentligen på att socialnämnden inte hade gjort någon adekvat utvärdering av faresituationen. Bedömningen utgick i det läget från att det hade varit möjligt att med en lämplig uppsikt påtagligt motverka faran för att flickan anlade bränder. Socialnämndens insatser för uppsikt hade emellertid varit begränsade och otillräckliga. Kommunen ansågs därför vara skadeståndsskyldig.


Bifogade filer:

T 2847-11


Senast ändrad: 2013-03-27