JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

LKAB får rätt att överklaga detaljplanebeslut i Kiruna

[2015-12-18] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i dag upphävt ett avgörande av Mark- och miljööverdomstolen och slagit fast att LKAB har rätt att överklaga ett beslut om detaljplan i Kiruna. Rätten att överklaga grundas på de rättigheter enligt minerallagen som LKAB har och de ekonomiska konsekvenser som kan uppkomma av detaljplanebeslutet.

Miljö- och byggnämnden i Kiruna kommun beslutade i december 2012 att anta en detaljplan för en del av fastigheten Läraren 1 i centrala Kiruna. Syftet med planen är att möjliggöra en utökad hotellverksamhet på fastigheten. LKAB överklagade beslutet på den grunden att detaljplanen skulle komma att påverka bolagets framtida gruvdrift negativt. Länsstyrelsen ansåg inte att LKAB hade klagorätt och avvisade överklagandet. Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt hade motsatt uppfattning, medan Mark- och miljööverdomstolen höll med länsstyrelsen och avvisade LKAB:s överklagande.

Högsta domstolen har nu slagit fast att de rättigheter enligt minerallagen som LKAB har i Kiruna kommun medför en rätt att överklaga. Planeringen för den framtida gruvdriften förväntas innefatta inlösen av fastigheter. Ändringar av detaljplaner i Kiruna som medger större investeringar kan därför innebära en betydande tillkommande ekonomisk belastning när LKAB ska utnyttja sina gruvrättigheter. I det aktuella fallet är LKAB:s intressen därför sådana att detaljplanebeslutet "angår" bolaget. Det är detta som krävs enligt den aktuella bestämmelsen i förvaltningslagen (22 §).

Ärendet går nu tillbaka till Länsstyrelsen Norrbotten för prövning av överklagandet.


Bifogade filer:

Ö 3524-14


Senast ändrad: 2015-12-18

För mer information kontakta:

Göran Lamberttz
Justitieråd
070-3128831