JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Inget straff vid underlåtenhet att polisanmäla påkörning av ett vildsvin.

[2016-07-07] Högsta domstolen

Om ett motorfordon har varit inblandat i en sammanstötning med t.ex. ett vildsvin, är fordonets förare skyldig att snarast möjligt underrätta polisen. Frågan i målet var om föraren kunde straffas när han inte kände till skyldighetens omfattning.

En person sammanstötte vid färd med sin personbil med ett vildsvin. Föraren anmälde detta till polisen först efter drygt 13 timmar, vilket inte uppfyller lagens krav på snarast möjligt.

När en straffbestämmelse föreskriver ansvar för den som underlåter att fullgöra en anmälningsskyldighet, krävs s.k. subjektiv täckning (uppsåt eller oaktsamhet) i förhållande till att det förelåg en skyldighet att handla.

I det aktuella fallet bedömde Högsta domstolen att föraren av grov oaktsamhet hade underlåtit att snarast möjligt anmäla sammanstötningen. Däremot menade Högsta domstolen att det var fråga om ett ringa fall och frikände honom.

Senast ändrad: 2016-07-07

För mer information kontakta:

Stefan Johansson
Justitieråd
08-561 666 16

Erika Bergman
Justitiesekreterare
08-561 666 72