JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

I en arbetsrättslig tvist har den stadfästa förlikningen tolkats på så sätt att betalningsskyldigheten till viss del kan fullgöras genom preliminärskatteavdrag

[2017-02-22] Högsta domstolen

Högsta domstolen klargör att det, när det av en stadfäst förlikning i en arbetsrättslig tvist inte uttryckligen framgår att skatteavdrag ska göras, ändå kan anses att arbetsgivaren har fullgjort sin betalningsskyldighet mot arbetsgivaren genom att göra skatteavdrag vid utbetalning av förlikningsersättningen.

En person stämde sin tidigare arbetsgivare och gjorde gällande att han hade blivit avskedad utan grund. Han begärde skadestånd. Parterna träffade en förlikning om att arbetsgivaren skulle betala 100 000 kr till honom. Tingsrätten stadfäste förlikningen. Före utbetalningen gjorde arbetsgivaren preliminärskatteavdrag, varför utbetalningen direkt till arbetstagaren blev mindre än det belopp som angetts i förlikningen.

Högsta domstolen uttalar att en stadfäst förlikning ska tolkas på samma sätt som andra domar, dvs. med utgångspunkt i ordalydelsen, men även mot bakgrund av de regler som kan vara aktuella. Det framgår av domen att tvisten har rört skadestånd på grund av avskedande. Sådan ersättning är skattepliktig. Arbetsgivaren har således varit skyldig att göra skatteavdrag vid utbetalningen och har genom avdraget fullgjort sin betalningsskyldighet mot arbetstagaren i motsvarande utsträckning.

Högsta domstolen uttalar även att det, när parterna träffar en förlikning som ska stadfästas, kan finnas behov av att rätten vägleder parterna för att undvika oklarheter i överenskommelsen som kan leda till problem vid verkställigheten.

 


Bifogade filer:

Ö 1676-16


Senast ändrad: 2017-02-22

För mer information kontakta:

Agneta Bäcklund
Justitieråd
08-561 666 21

Katarina Berglund Siegbahn
Justitiesekreterare
08-561 666 44