JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolens avslår en ansökan om resning i fortsättningen på Emissionsgarantimålet

[2017-04-19] Högsta domstolen

Den dom i emissionsgarantimålet (NJA 2016 s. 107) som Högsta domstolen meddelade i mars 2016 vann omedelbart laga kraft. Efter det klagade de förlorande parterna över domvilla. Beslutet i domvilloärendet har därefter blivit föremål för de förlorande parternas ansökan om resning. Högsta domstolen har idag avslagit resningsansökan.

De parter som förlorade Emissionsgarantimålet ansåg att grova rättegångsfel hade förekommit vid Högsta domstolens handläggning av tvistemålet bl.a. genom att de inte hade beretts tillfälle att få yttra sig i vissa avseenden. Vid sin prövning av domvilloärendet ansåg emellertid Högsta domstolen att det inte hade förekommit något grovt rättegångsfel som hade inverkat på utgången av tvisten. Klagan avslogs därför.

En ansökan om resning av ett ärende om domvilla kan prövas bl.a. om det görs gällande att beslutet i domvilloärendet vilar på en felaktig rättstillämpning. För ett bifall till ansökan krävs emellertid att rättstillämpningen vid prövningen av domvilloklagan har varit uppenbart oriktig.

Högsta domstolen har nu i resningsärendet – som riktade sig mot beslutet i domvilloärendet – bl.a. ansett att Högsta domstolen vid handläggningen av tvistemålet visserligen borde ha berett parterna tillfälle att yttra sig, men att det inte kan sägas att den rättstillämpning som låg till grund för Högsta domstolens beslut att avslå klagan över domvilla var klart och oemotsägligt oriktig.


Bifogade filer:

Ö 5886-16


Senast ändrad: 2017-04-19

För mer information kontakta:

Gudmund Toijer
Justitieråd
08-561 666 22

Riikka Liljenfeldt
Justitiesekreterare
08-561 666 29