JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen uttalar sig om betydelsen av en lagakraftvunnen dom mot ett aktiebolag vid prövningen av en styrelseledamots medansvar

[2015-06-09] Högsta domstolen

Ett aktiebolag förpliktades genom dom att betala en viss summa till en advokatfirma. Domen vann laga kraft. Advokatfirman väckte talan mot en styrelseledamot i bolaget och påstod att ledamoten hade ett personligt betalningsansvar för beloppet i den lagakraftvunna domen eftersom ledamoten var medansvarig för bolagets förpliktelser enligt 25 kap. 18 § aktiebolagslagen. 

Underrätterna ansåg att domen mot aktiebolaget enbart hade s.k. bevisverkan i processen mellan advokatfirman och styrelseledamoten. Med denna utgångspunkt fann underrätterna att advokatfirman inte var berättigad till beloppet. Advokatfirmans talan mot styrelseledamoten lämnades därför utan bifall. 

Högsta domstolen konstaterar att domen mellan aktiebolaget och advokatfirman som en utgångspunkt är bindande vid prövningen av styrelseledamotens medansvar och att domen mot aktiebolaget alltså inte – som underrätterna ansåg – har enbart bevisverkan i processen mot styrelseledamoten. 

Högsta domstolen undanröjer både tingsrättens och hovrättens dom och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt behandling. 


Bifogade filer:

T 5452-13


Senast ändrad: 2015-06-09

För mer information kontakta:

Ann-Christine Lindeblad
Justitieråd
08-561 666 05

Cecilia Hartman
Justitiesekreterare
08-561 667 47