JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Högsta domstolen tillerkänner person som fråntagits sitt medborgarskap ersättning för ideell skada

[2014-04-23] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i dag ålagt staten att betala 100 000 kr till en ung man vars svenska medborgarskap felaktigt hade avregistrerats av skattemyndigheten. Avregistreringen har enligt domstolen utgjort en skadeståndsgrundande överträdelse av en bestämmelse i regeringsformen som anger att en svensk medborgare inte får fråntas sitt medborgarskap.

Bakgrunden till tvisten var att den unge mannen föddes inom äktenskapet mellan en svensk man och en engelsk kvinna. När det sedermera visade sig att den svenske mannen inte var den unge mannens biologiska far beslutade skattemyndigheten att avregistrera den unge mannen som svensk medborgare. Sedan den unge mannen överklagat skattemyndighetens beslut till länsrätten, kammarrätten och Regeringsrätten (numera Högsta förvaltningsdomstolen), ändrades beslutet av Regeringsrätten och den unge mannen registrerades åter som svensk medborgare. Det hade då gått fyra och ett halvt år sedan avregistreringen. 

Högsta domstolen konstaterar i sin dom att medborgarskapet bl.a. kan sägas representera det formella medlemskapet i det svenska samhället och att det utgör en grund för folkstyret. Medborgarskapet är en grundläggande förutsättning för den enskildes rätt att delta i riksdagsval och för att därmed kunna påverka hur den offentliga makten ska utövas. En överträdelse av bestämmelsen om medborgarskap i regeringsformen utgör ett sådant avsteg från statsskickets grunder att en enskild person enligt domstolen bör kunna ges rätt till ersättning för överträdelsen och då även för ideell skada, trots att regeringsformen saknar bestämmelser om rätt till ersättning. 


Bifogade filer:

T 5516-12


Senast ändrad: 2014-04-23

För mer information kontakta:

Anna Aspling
Justitiesekreterare
08-556 667 45

Johnny Herre (referent)
Justitieråd
08-561 666 09

Anne-Christine Lindblad (ordförande)
Justitieråd
08-5612 666 05

Målnummer:

T 5516-12