JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen tillämpar de nya reglerna i vapenlagen trots vissa brister i lagstiftningsförfarandet

[2018-09-28] Högsta domstolen

Vid årsskiftet 2017/18 höjdes straffen för vapenbrott. Lagrådet riktade vid sin granskning av lagförslaget kritik mot bl.a. remissförfarandet och avstyrkte förslaget. Även riksdagen var kritisk till hur ärendet hade beretts, men antog regeringens förslag till höjda straff.

Målet i Högsta domstolen rörde ett vapenbrott. En man hade enligt åtalet innehavt en omgjord skarpladdad startrevolver i ett fordon på allmän plats. Han dömdes av tingsrätt och hovrätt för grovt vapenbrott. Domstolarna tillämpade de nya bestämmelserna om höjda straff och bestämde straffet till två års fängelse.

I regeringsformen finns det bestämmelser om lagprövning. En domstol får inte tillämpa en föreskrift om den finner att stadgad ordning i något väsentligt hänseende har åsidosatts vid föreskriftens tillkomst. Högsta domstolen fann att beredningen av förslaget till skärpta straff varit bristfällig. Remisstiden hade varit alltför kort och det saknades motivering för detta. Men bristerna var inte så allvarliga att de nya reglerna inte skulle tillämpas.

Även Högsta domstolen finner att vapenbrottet är grovt och bestämmer straffet enligt de nya reglerna till fängelse i två år.


Bifogade filer:

B 2646-18


Senast ändrad: 2018-09-28

För mer information kontakta:

Ingemar Persson
Justitieråd
08-561 666 48

Maria Arnell
Justitiesekreterare
08-561 666 23