JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen prövar om ett avtalsvillkor kunde få verkan även efter det att avtalet hade upphört att gälla.

[2015-11-06] Högsta domstolen

För ca 140 st. revisorer gällde ett avtal om anställning och partnerskap i en revisionsbyrå. I avtalet fanns en bestämmelse om att en partner som trädde ut ur partnerkretsen och lämnade sin anställning för att gå till en konkurrerande verksamhet kunde bli ersättningsskyldig mot byrån om klienter flyttade med till den nya verksamheten. Bestämmelsen var avsedd att hålla ihop partnerkretsen och att skydda verksamheten mot intäktsförluster. Ett ersättningskrav framställdes mot en revisor som trätt ut ur partnerskapet och därefter lämnat sin anställning först sedan avtalet hade löpt ut.

Högsta domstolen konstaterar att det inte är möjligt att fastställa någon gemensam partsvilja om hur avtalet skulle tolkas i den uppkomna situationen och att avtalets ordalydelse inte ger något besked. Med hänvisning främst till att syftet med ersättningsbestämmelsen och till att det tolkningsalternativ som revisorn företrädde i praktiken inte skulle kunna fylla någon rimlig funktion för de situationer som var reglerade i avtalet, fann Högsta domstolen att bestämmelsen hade en avtalad efterverkan. Ersättningsbestämmelsen kunde göras gällande mot revisorn.


Bifogade filer:

T 980-14


Senast ändrad: 2015-11-06

För mer information kontakta:

Ingemar Persson
Justitieråd
08-561 666 48

Kerstin Calissendorff
Justitieråd
08-561 666 18

Christian Malmqvist
Justitiesekreterare
08-561 666 64