JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen prövar om en tjänstledig åklagare med tidsbegränsad anställning som domare i hovrätt är förhindrad att handlägga brottmål på grund av jäv

[2014-06-25] Högsta domstolen

En åklagare, som var tjänstledig från Åklagarmyndigheten och tjänstgjorde som adjungerad ledamot i hovrätten deltog i avgörandet av ett narkotikamål. Högsta domstolen har ansett den adjungerade ledmoten jävig att handlägga brottmålet. Resning har dock inte beviljats.

Fyra personer dömdes till fängelsestraff för narkotikabrott. De ansökte om resning och gjorde gällande bl.a. jäv i hovrätten på den grunden att en åklagare som var tjänstledig från en anställning vid Åklagarmyndigheten hade deltagit i rätten vid avgörandet. 

Högsta domstolen uttalade att en tilltalads uppfattning att en tjänstledig åklagare som under en begränsad tid tjänstgör som ledamot av domstolen företräder ett motstående myndighetsintresse, eller en tilltalads misstanke att den adjungerade ledamoten hyser lojalitet mot såväl den ordinarie arbetsgivaren som yrkesrollen som sådan, utgör rimlig grund för tvivel om ledamotens opartiskhet. Högsta domstolens slutsats var att en adjungerad ledamots anställning hos Åklagarmyndigheten som åklagare är en sådan särskild omständighet som objektivt sett är ägnad att rubba förtroendet för domarens opartiskhet när fråga är om ett brottmål. Att det inte fanns något som tydde på att ledamoten i något avseende faktiskt hade varit partisk och att ledamoten var knuten till en annan åklagarkammare än den vid vilken åklagaren i brottmålet var verksam medförde enligt Högsta domstolen inte någon annan bedömning. 

Resning beviljades emellertid inte. Högsta domstolen ansåg att det var uppenbart att jävet inte hade påverkat utgången i målet. 

Högsta domstolen prövade också om en nämndeman som samtidigt var ledamot av en polisnämnd var jävig att pröva brottmålet, men fann att så inte var fallet.


Bifogade filer:

Ö 4250-13


Senast ändrad: 2014-06-25

För mer information kontakta:

Agneta Bäcklund
Justitieråd
070-267 84 21

Ann-Christine Lindblad
Justitieråd
0730-35 82 35