JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Högsta domstolen prövar om åtal för skattebrott får väckas när skattetillägg redan har påförts

[2013-03-19] Högsta domstolen

Högsta domstolen har idag med anledning av en dom från EU-domstolen meddelat prövningstillstånd rörande frågan om en person som först har påförts skattetillägg därefter får dömas för skattebrott.

I artikel 4 i det sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen förbjuds att ett och samma brott prövas i två förfaranden. Ett motsvarande förbud finns i artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

När det gäller oriktiga uppgifter i skatteförfarandet fann Högsta domstolen i två beslut år 2010 att det saknades klart stöd för att det svenska systemet med dubbla sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) och två förfaranden skulle vara oförenligt med Europakonvention. Om det var oförenligt med Europeiska unionens stadga prövades inte i det målet, men i ett beslut år 2011 avslog Högsta domstolen ett yrkande om att inhämta ett förhandsavgörande från EU-domstolen i den frågan.

I en dom 26 februari 2013 har nu EU-domstolen slagit fast att påföljdsfrågor vid oriktiga uppgifter avseende mervärdesskatt omfattas av unionsrätten. Domstolen uttalar vidare att om en oriktig deklarationsuppgift avseende mervärdesskatt har medfört skattetillägg så får den skattskyldige därefter inte dömas för skattebrott om skattetillägget har straffrättslig karaktär.

Frågan i det mål som Högsta domstolen nu tar upp till prövning är om åtalen, som avser underlåtenhet att deklarera såväl mervärdesskatt som inkomstskatt, ska avvisas på grund av beslut om skattetillägg, varav några men inte alla har vunnit laga kraft. Domstolen har beslutat att frågan ska avgöras i plenum, d.v.s. att domstolens samtliga ledamöter ska ta del i avgörandet.

 

Senast ändrad: 2013-03-19

För mer information kontakta:

Claes Söderqvist
Justitiesekreterare
08-561 666 78

Gudmund Toijer
Justitieråd
08-561 666 22

Målnummer:

B 4946-12