JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen meddelar dom om skadestånd och försäkring avseende en skadad båt

[2017-04-20] Högsta domstolen

Högsta domstolen prövar om en båtägare ska få ett lägre skadestånd av den som skadat hans båt av det skälet att båten inte var försäkrad. Domstolen konstaterar att det saknar betydelse för skadeståndets storlek att båten var oförsäkrad.

Målet gällde en båtfärd i Stockholms skärgård. En person var ute och körde med sin snabbgående båt tillsammans med bl.a. en bekant. Efter en stund lät båtägaren sin bekant köra båten. Vid en gir nära en ö skar båten och kantrade. Båten vattenfylldes och sjönk delvis. Skador uppkom på båten, särskilt på motorerna.

Mannen som körde båten när den kantrade bedömdes ha varit vårdslös och orsakat skadorna. Båtägaren krävde skadestånd bl.a. för reparationskostnader avseende motorerna.

Mannen menade att skadeståndet skulle jämkas på grund av att båtägaren hade medverkat till skadan dels genom att låta bli att försäkra båten, dels genom att låna ut båten utan att upplysa om att den var inte var försäkrad.

Enligt Högsta domstolen saknar det betydelse för skadeståndets storlek att båten var oförsäkrad. Domstolen lägger särskild vikt vid de regler som numera gäller för ett försäkringsbolags möjligheter att återkräva utbetald försäkringsersättning (den s.k. regressrätten). Enligt försäkringsavtalslagen har ett försäkringsbolag som princip en oinskränkt regressrätt. Det innebär att en skadevållare i slutändan riskerar att få betala full ersättning för en sakskada som ett handlande har gett upphov till, även om försäkringsskydd finns för egendomen.

Det är därför enligt Högsta domstolen svårt att se hur frånvaron av försäkring på den skadelidandes sida skulle kunna utgöra grund för jämkning av en sakskada.

I domen behandlas också skadeståndsrättsliga frågor om s.k. adekvat kausalitet, dvs. det krav på orsakssamband som ska finnas mellan en handling och den effekt som handlingen har lett till, och om den skadelidandes skyldighet att begränsa sin skada. Domstolen behandlar dessa frågor särskilt i ljuset av båtens höga värde.


Bifogade filer:

T 2947-16


Senast ändrad: 2017-04-20

För mer information kontakta:

Anders Eka
Justitieråd
08-561 666 14

Ylva Meyer
Justitiesekreterare
08-561 667 42