JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen meddelar dom om entreprenörens ansvar för enstegstätade fasader

[2015-12-22] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i en tidigare dom slagit fast att enstegstätade fasader har sådana brister att det utgör fel i entreprenaden. Dagens dom innebär att avtalsvillkoren rörande husen i Svedala, som målet gäller, inte begränsar entreprenörens ansvar.

Ett antal fastighetsägare har stämt entreprenören med krav på ersättning för byte av ytterväggar med enstegstätade fasader i småhus som byggdes 1999–2003 i Erlandsdal i Svedala kommun. Till skillnad från tvåstegstätade innebär enstegstätade fasader att det inte finns någon luftspalt bakom det yttre fasadskiktet som kan ta hand om inträngande regnvatten. Konstruktionen, som kan medföra omfattande skador, var mycket vanligt förekommande vid nybyggnationer i Sverige under 1990-talet och fram till år 2007. Högsta domstolen har i en tidigare dom slagit fast att användandet av konstruktionen utgör ett fel i entreprenaden.

I avtalsvillkoren för entreprenaderna finns det bestämmelser om dels förbud för husköparen att överlåta sina rättigheter enligt entreprenadavtalet, dels att entreprenören efter utgång av garantitiden, som är två år, svarar endast för väsentligt fel som har sin grund i entreprenörens vårdslöshet.

Högsta domstolens har idag fastställt att överlåtelseförbudet inte hindrar att entreprenören ansvarar mot de nya fastighetsägare som har tagit över den ursprunglige fastighetsägarens rätt mot entreprenören. Domstolen har också funnit att entreprenören – trots att metoden med enstegstätade fasader i och för sig inte avvek från branschpraxis – ska anses ha handlat vårdslöst genom att inte ha vidtagit lämpliga åtgärder för att förvissa sig om fasadkonstruktionens hållbarhet innan metoden användes.


Bifogade filer:

T 916-13


Senast ändrad: 2015-12-22

För mer information kontakta:

Lars Edlund
Justitieråd
08-561 666 00

Anna-Karin Leo
Justitiesekreterare
08-561 666 00