JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen meddelar dom i ett revisorsansvarsmål

[2014-04-17] Högsta domstolen

En revisor hade vid revisionen av ett bolags årsredovisning av oaktsamhet avvikit från god revisionssed i två avseenden. Högsta domstolen har nu prövat om en person som förvärvade aktier i bolaget i utbyte mot aktier i ett annat bolag (en apportemission) har rätt till skadestånd.

I domen lämnar Högsta domstolen vägledning för prövningen av olika frågor som kan uppstå i samband med tvister om skadestånd mot revisorer på grund av bristfällig revision. Domstolen anger bl.a. följande. Kravet på att granskningen av en årsredovisning ska ske enligt god revisionssed kan skydda den som lägger årsredovisningen till grund för ett affärsbeslut, om det var befogat att fästa tillit till redovisningens riktighet. I allmänhet är sådan tillit befogad om den typiskt sett utgör en väsentlig del av det underlag som läggs till grund för affärsbeslutet. Däremot är en genom börskursen förmedlad tillit till årsredovisningens riktighet i allmänhet otillräckligt för att en revisor ska kunna hållas skadeståndsansvarig. För skadeståndsansvar krävs också att det finns ett orsakssamband mellan revisorns oaktsamhet och den skada som påstås på så sätt att oriktigheten i årsredovisningen ska ha haft betydelse för affärsbeslutet.

Högsta domstolen kom fram till att det med hänsyn till omständigheterna inte kan antas att beslutet om att delta i apportemissionen skulle ha blivit ett annat om års­redovisningen hade varit riktig i de påtalade avseendena. Årsredovisningen har således inte haft relevans för beslutet. Därför är revisorn och revisionsbolaget inte skyldiga att betala skadestånd.

 


Bifogade filer:

T 3420-12


Senast ändrad: 2014-04-17

För mer information kontakta:

Stefan Lindskog
Justitieråd
076-766 50 70

Kerstin Calissendorff
Justitieråd
076-867 48 18