JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Högsta domstolen meddelar beslut i det s.k. IPRED-målet

[2012-12-21] Högsta domstolen

Högsta domstolen förelägger internetleverantör att till upphovsrättshavare lämna ut namn och adress till den som använt en viss IP-adress vid misstänkta upphovsrättsintrång (informationsföreläggande).  

Högsta domstolen har i målet begärt in ett förhandsavgörande från EU-domstolen som uttalat sig om förhållandet mellan de svenska reglerna om informationsföreläggande och Datalagringsdirektivet.

Högsta domstolen konstaterar att de svenska reglerna är förenliga med Europakonventionen och EU-rätten samt att Datalagringsdirektivet inte innebär något generellt hinder mot att meddela beslut om informations-föreläggande. 

Högsta domstolen har i målet funnit att rättighetshavarna visat sannolika skäl för upphovsrättsintrång i ett antal skyddade verk och att rättighetshavarnas intresse av att kunna utreda och eventuellt beivra det påstådda intrånget väger tyngre än den enskilde användarens intresse av integritet.

 


Bifogade filer:

Ö 4817-09


Senast ändrad: 2012-12-21

För mer information kontakta:

Agneta Bäcklund
Justitierådet
08-561 666 21, 070-267 84 21

Målnummer:

Ö 4817-09