JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen klargör rättsläget när det gäller suspensionsklausuler vid företagsförsäkring

[2015-06-11] Högsta domstolen

En suspensionsklausul är en bestämmelse i ett försäkringsavtal som innebär att försäkringsbolagets ansvar upphör vid dröjsmål med betalning av försäkringspremien. Sådana bestämmelser är tillåtna vid företagsförsäkring.

Det har ansetts oklart hur kraven i 8 kap. 17 § försäkringsavtalslagen, som infördes år 2005, ska tillämpas på suspensionsklausuler.

Högsta domstolen slår nu fast att bestämmelsen ska tillämpas så att det krävs att försäkringsgivaren, för att kunna göra gällande att ansvaret har upphört på grund av utebliven premiebetalning, minst sju dagar i förväg har avsänt en påminnelse till försäkringstagaren om premiens förfallodag. En sådan påminnelse kan sändas innan en premieperiod löpt ut och förutsätter således inte att ett dröjsmål med premiebetalningen redan har skett.


Bifogade filer:

T 3680-13


Senast ändrad: 2015-06-11

För mer information kontakta:

Anders Eka
Justitieråd
08-561 666 14

Charlotte Edvardsson
Justitiesekreterare
08-561 667 15