JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen klargör förutsättningarna för rätt till självständig intervention

[2015-07-06] Högsta domstolen

Högsta domstolen konstaterar att självständig intervention kan komma i fråga endast om en dom i målet får rättskraft mot intervenienten på annan grund än att parterna i målet civilrättsligt har rätt att förfoga över det omtvistade rättsförhållandet.

I ett mål vid tingsrätten mellan två bolag träffade parterna förlikning. Tingsrätten stadfäste förlikningen genom dom. Ett tredje bolag, som ägde aktier i det ena av bolagen i målet, ansökte i hovrätten om att få inträda i rättegången som intervenient på den partens sida och överklagade samtidigt stadsfästelsedomen.

Högsta domstolen konstaterar att det förhållandet att bolaget som aktieägare träffas av den rättskraft som följer av tingsrättens dom beror på parternas rätt att civilrättsligt förfoga över det som tvisten gäller. Detta hänger samman med att ett aktiebolag genom ställföreträdare kan rättshandla med utomstående och på det sättet förfoga över aktieägarnas rättsställning (jfr 7 kap. 1 § aktiebolagslagen). Någon rätt för bolaget att inträda som självständig intervenient finns därmed inte.

Senast ändrad: 2015-07-06

För mer information kontakta:

Anders Eka
Justitieråd
08-561 666 14

Åsa Brundin
Justitiesekreterare
08-561 667 46