JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen häver beslag av fotografier av ett skyddsobjekt med hänvisning till yttrandefrihetsgrundlagarnas anskaffarfrihet

[2015-06-05] Högsta domstolen

Under ubåtsjakten i Stockholms skärgård i oktober 2014 tog en av Dagens Nyheters fotografer i strid med skyddslagens bestämmelser bilder på amfibieregementet i Berga. Området är klassat som skyddsobjekt och det råder tillträdes- och fotograferingsförbud. Överträdelser av sådana förbud är straffbelagda. Fotografen uppgav att bilderna togs i syfte att de skulle publiceras. Med stöd av skyddslagen togs kamerans minneskort med bilderna i beslag för utredning av överträdelsen av fotograferingsförbudet och för att minneskortet skulle kunna komma att förverkas. Högsta domstolen har nu efter s.k. lagprövning kommit fram till att beslaget står i strid med den grundlagsskyddade anskaffarfriheten. 

Anskaffarfriheten innebär att var och en har rätt att, om inte annat följer av yttrandefrihetsgrundlagarna, anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst i syfte att de ska publiceras. Det krävs att undantag från anskaffarfriheten framgår av yttrandefrihetsgrundlagarna. Dessa innehåller emellertid inget undantag för att information avsedd för publicering anskaffas genom en överträdelse av ett fotograferingsförbud som har utfärdats med stöd av skyddslagen. Inte heller kan en överträdelse av ett fotograferingsförbud jämställas med sådana brottsliga metoder för att anskaffa information, t.ex. ett hemfridsbrott eller olovlig avlyssning, som kan lagföras utan hinder av yttrandefrihetsgrundlagarna. Därmed skulle, ansåg Högsta domstolen, en tillämpning av skyddslagens straffbestämmelse komma att stå i strid med yttrandefrihetsgrundlagarna. 

Enligt regeringsformen får en lagbestämmelse som står i strid med grundlag inte tillämpas i det enskilda fallet. Eftersom det var en förutsättning för beslaget av minneskortet att straffbestämmelsen skulle vara tillämplig hävde Högsta domstolen beslaget. 

En av rättens ledamöter ansåg att anskaffarfriheten inte hindrade beslaget, men däremot att beslaget stod i strid med yttrandefrihetsgrundlagarnas censurförbud. Beslaget skulle hävas av det skälet.


Bifogade filer:

Ö 338-15


Senast ändrad: 2015-06-05

För mer information kontakta:

Ann-Christin Lindeblad
justitieråd
08-561 666 05

Peder Bjursten
08-561 666 39
justitiesekreterare