JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen har tagit ställning till om en tilltalad var ansvarig för bl.a. bokföringsbrott såsom faktisk företrädare för ett delägt fåmansbolag

[2017-10-04] Högsta domstolen

En hälftendelägare, tillika styrelsesuppleant, i ett fåmansaktiebolag har inte ansetts utöva ett bestämmande inflytande i bolaget. Det var den andre delägaren som ombesörjde bokföringen och utgjorde styrelsen i bolaget. Åtalet om bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll har ogillats.

Två personer ägde med hälften vardera ett aktiebolag som bedrev partihandel med kioskvaror. En av delägarna var styrelseledamot och den andre suppleant. Arbetet var fördelat så att ledamoten utförde de ekonomiska och administrativa sysslorna medan suppleanten huvudsakligen arbetade med att leverera varor till bolagets kunder. Det fanns ytterligare två anställda i bolaget.

Bolagets bokföring åsidosattes genom att ett flertal inköpsfakturor inte bokfördes. Efter att hovrätten dömt de båda delägarna i enlighet med åtalet överklagade suppleanten till Högsta domstolen.

Det var styrelseledamoten som ombesörjde bokföringen. En första förutsättning för att suppleanten skulle vara straffrättsligt ansvarig var därför att han såsom
faktisk företrädare utövade ett bestämmande inflytande i bolaget. Eftersom Högsta domstolen fann att detta inte var bevisat ogillades åtalet.


Bifogade filer:

B 1981-16


Senast ändrad: 2017-10-04

För mer information kontakta:

Stefan Johansson
Justitieråd
08-561 666 16

Katarina Sergi
Justitiesekreterare
08-561 667 04