JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen har prövat om ett EU-stöd kunde utmätas

[2016-06-21] Högsta domstolen

EU-stöd som betalats i syfte att öka arealen ädellövskog har ansetts vara beroende av att stödmottagaren utfört en prestation som innebär att ändamålet med stödet helt eller delvis redan är uppfyllt. Stödet har därför inte ansetts ha sådan karaktär som förutsätts för att utmätningsförbudet i 5 kap. 6 § utsökningsbalken ska vara tillämpligt.

EU-stöd beviljades en sökande för att han skulle öka arealen ädellövskog på sin fastighet. Samma dag som utbetalning beslutades för vissa nedlagda kostnader, utmätte Kronofogdemyndigheten dessa medel för betalning av en skuld som sökanden hade till staten.

Enligt 5 kap. 6 § utsökningsbalken får medel, som för ett särskilt angivet ändamål lämnas till gäldenären av t.ex. staten, en kommun, eller av en stiftelse eller inrättning med allmännyttigt syfte eller som har samlats in bland allmänheten, inte utmätas, om det skulle strida mot ändamålet. För att utmätningsförbudet ska vara tillämpligt krävs att det är fråga om ett bidrag som inte är beroende av motprestation.

EU-stödet har i och för sig haft ett särskilt angivet ändamål – att öka arealen ädellövskog. Stödförfarandet har emellertid varit utformat på ett sådant sätt att det ska säkra att de medel som betalas ut verkligen svarar mot faktiskt nedlagda kostnader för åtgärder som vidtagits för att uppnå syftet med stödet. Det framstår därmed som att utbetalningen är beroende av att stödmottagaren har utfört en prestation som innebär att ändamålet med stödet helt eller i vart fall delvis redan är uppfyllt när utbetalningen sker. En utmätning av medlen står då inte i strid med ändamålet. Stödet har därför inte den karaktär som förutsätts för att utmätningsförbudet i 5 kap. 6 § utsökningsbalken ska vara tillämpligt.

Senast ändrad: 2016-06-21

För mer information kontakta:

Stefan Johansson
Justitieråd
08-561 666 16

Frida Barrstrand
Justitiesekreterare
08-561 666 49