JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen har prövat frågan om s.k. publiceringsföreläggande riktat mot en webbplats

[2014-02-28] Högsta domstolen

En domstol har funnit att en person har blivit förtalad genom en publicering på en webbplats. Högsta domstolen fann att det inte var möjligt att meddela föreläggande om att publicera domen på webbplatsen, som inte omfattades av det grundlagsskyddade området.

En ideell förening drev en webbplats, som var en daglig nyhetstjänst. Föreningen företräddes av en person som också bestämde över innehållet på webbplatsen. Ärekränkande uppgifter, som utgjorde förtal riktade mot en viss person, hade publicerats på webbplatsen.

Högsta domstolen har prövat om föreningen och dess företrädare på grund av de ärekränkande publiceringarna kan föreläggas att publicera domarna i målet genom att införa en länk till domarna på webbplatsen.

Högsta domstolen prövar först om det är möjligt att meddela ett föreläggande att publicera domarna på webbplatsen med stöd av 5 kap. 6 § andra stycket skadeståndslagen. Högsta domstolen konstaterar att bestämmelsen reglerar hur skadestånd för kränkning på grund av vissa brott ska bestämmas och att den grundas på tanken att kostnaden för tryckning av en dom i en tidning är en ersättningsgill skada. Högsta domstolens slutsats är att det saknas förutsättningar att med stöd av skadeståndslagen förplikta någon att publicera domen på webbplatsen.

Högsta domstolen prövar också om det är möjligt att meddela ett publiceringsföreläggande med stöd av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. I dessa lagar finns särskilda bestämmelser som ger domstol möjlighet att besluta att en fällande dom för ärekränkningsbrott ska införas i den skrift eller framföras i den sändningsform, genom vilken brottet begåtts.

Den aktuella webbsidan omfattas inte av för tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen. Högsta domstolen konstaterar att det inte är möjligt att tillämpa bestämmelserna analog utanför det grundlagsskyddade området

Högsta domstolens slutsats är alltså att det inte är möjligt att meddela ett publiceringsföreläggande när webbplatsen inte omfattas av det grundlagsskyddade området.


Bifogade filer:

T 1427-12


Senast ändrad: 2014-02-28