JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen har nu avgjort sitt första mordfall med tillämpning av den nya straffskalan för mord. Påföljden blev fängelse i sexton år.

[2016-02-03] Högsta domstolen

Den 1 juli 2014 ändrades straffskalan för mord. Syftet var att domstolarna i en majoritet av fallen ska döma till fängelse på livstid. Själva lagändringen bestod i att det i paragrafen lades till att livstidsstraff ska tillämpas ”om omständigheterna är försvårande”. HD har kommit fram till den nya lagtexten inte stämmer med motiven och att det då är lagtexten som ska ha företräde. Någon grund för att döma till livstid fanns inte enligt HD.

I tingsrätten dömdes mannen till fängelse på livstid. Hovrätten ansåg att straffvärdet motsvarade fängelse i 18 år och valde därför ett tidsbestämt straff. Riksåklagaren förde målet till HD och yrkade på livstid.

I domskälen framhåller HD att den straffrättsliga legalitetsprincipen innebär att straffbestämmelser måste vara begripliga och i tillräcklig grad tydliga. HD hänvisar till Lagrådet som i sitt yttrande i lagstiftningsärendet invände mot förslaget och uttalade att ändringen lagtekniskt snarast kommer att innebära en begränsning av möjligheten att döma till fängelse på livstid.

Enligt HD sätter de i lagen valda orden gränser för det genomslag som motivuttalanden kan få. I det här fallet kunde den i motiven till lagändringen förespråkade tillämpningen av livstidsstraffet inte på ett godtagbart sätt inordnas under lagtexten. Därmed förändrade inte 2014 års lagstiftning det rättsläge som gällde tidigare.

Det var tre ledamöter i HD som dikterade domen. Två var skiljaktiga och fastställde hovrättens straffmätning.


Bifogade filer:

B 4653-15


Senast ändrad: 2016-02-03

För mer information kontakta:

Martin Borgeke
Justitieråd
08-561 666 19