JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i två mål som rör utfående av mahr (s.k. islamisk brudpenning).

[2016-02-08] Högsta domstolen

Anspråk på utbetalning av mahr har under flera år kommit att prövas av svenska domstolar. Anspråken har grundats på avtal som makar har träffat i samband med att äktenskapet har ingåtts i annat land än Sverige. Domstolarna har ställts inför flera rättstillämpningsproblem som har fått skiftande svar.

Frågan i det ena målet som nu ska prövas av Högsta domstolen rör enbart om svensk eller iransk lag ska tillämpas. Det andra målet rör även frågor som tar sikte på om anspråket ska bifallas.

Målnr: T 1861-15 (överklagad mellandom, Hovrätten för Övre Norrlands dom i mål T 77-14) och T 2415-15 (överklagad dom, Svea hovrätts dom i mål T 6784-14)

Senast ändrad: 2016-02-08

För mer information kontakta:

Ida Damgaard
Justitiesekreterare
08-561 667 41