JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen har idag meddelat ett beslut som rör preskription av fordran på grund av borgen

[2017-06-29] Högsta domstolen

Huvudregeln är att om en gäldenärs skuld preskriberas, så preskriberas också borgensmannens åtagande att betala skulden. Enligt ett rättsfall från 2005 har dock fordran på grund av borgensåtagandet inte ansetts vara preskriberad i det fallet att preskriptionsavbrott inte har kunnat ske på grund av att gäldenären är ett aktiebolag som har upplösts efter en underskottskonkurs. Med anledning av en förändring i aktiebolagslagen som anger att ett upplöst bolag kan begäras i likvidation om det finns ett behov av det, har Högsta domstolen nu ansett att rättsläget har förändrats. Huvudregeln ska därför gälla.

En borgenär krävde att en person som hade gått i borgen för ett aktiebolag skulle infria sitt borgensåtagande. Bolaget hade försatts i konkurs 1997. Konkursen avslutades utan överskott, och bolaget upplöstes. Borgenären vidtog inga åtgärder för att hålla liv i sin fordran mot det upplösta aktiebolaget, och den preskriberades under 2007. Borgenären fortsatte att kräva borgensmannen på betalning av skulden och begärde att Kronofogdemyndigheten skulle verkställa ett utslag enligt vilket borgensmannen skulle betala drygt 70 000 kr med ränta från 1998. Borgensmannen invände att hans borgensåtagande hade preskriberats samtidigt som fordran mot det upplösta aktiebolaget. Högsta domstolen ansåg att det förelåg hinder mot verkställighet av utslaget.

 


Bifogade filer:

Ö 1853-16


Senast ändrad: 2017-06-29

För mer information kontakta:

Kerstin Calissendorff
Justitieråd
08-561 666 18

Lovisa Svenaeus
Justitiesekreterare
08-561 666 73