JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen dömer i mål om ersättning vid s.k. card sharing

[2013-11-20] Högsta domstolen

Den som utan tillstånd har gjort kodade tv-sändningar tillgängliga för andra ska betala skälig ersättning till den som utför sändningarna. Frågan i Högsta domstolen var hur ersättningsbeloppet ska beräknas.

Två personer åtalades och dömdes för brott mot lagen beträffande förbud mot viss avkodningsutrustning. De bolag som utförde de aktuella tv-sändningarna begärde ersättning för det utnyttjande som hade skett. Tingsrätten och hovrätten bestämde att bolagen skulle få viss ersättning. Men den ersättning som dömdes ut var mycket lägre än den som hade begärts. Därför överklagades hovrättens dom till Högsta domstolen. 

Högsta domstolens dom avser bara ett av de fem bolag som hade blivit utsatta för brottet. Bolaget begärde ersättning med nästan två milj. kr. 

Brottet hade pågått under drygt ett år. Sammanlagt 122 personer hade fått tillgång till bolagets tv-sändningar, vissa under längre tid och vissa under kortare. Personerna fick betala en avgift för utnyttjandet till de två åtalade. Avgiften var lägre än vad de skulle ha fått betala till bolaget om de hade köpt tjänsterna därifrån. Bolaget ansåg att ersättningen skulle bestämmas med utgångspunkt i vad ett tvåårsabonnemang skulle kosta, eftersom bolaget inte tecknade avtal på kortare tid. 

Högsta domstolens dom innebär att ersättningen ska grunda sig på den tid under vilken det olovliga utnyttjandet faktiskt har ägt rum och på den avgift som tas ut vid lovligt nyttjande. I domen säger Högsta domstolen att utrymmet för jämkning av ersättningen i fall som detta generellt sett är mycket litet. 

Ersättningsbeloppet bestämdes till 440 000 kr. Någon jämkning av ersättningen skedde inte. Beloppet ska betalas solidariskt. 


Bifogade filer:

T 6015-11


Senast ändrad: 2013-11-20

För mer information kontakta:

Martin Borgeke
Justitieråd
08-561 666 19