JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen dömer i en tvist om intrång i Länsförsäkringars varumärke

[2017-11-22] Högsta domstolen

Länsförsäkringar stämde ett estniskt bolag för att det hade använt en figur som var lik Länsförsäkringars figurmärke. Användningen hade skett i samband med marknadsföring av företagets tjänster rörande konstruktion, produktion och montering av trähus. Länsförsäkringar förlorade tvisten.

När ett varumärke registreras ges innehavaren en frist om fem år för att börja använda märket för de varor och tjänster som registreringen omfattar. Först efter fristens utgång kan annan begära att registreringen hävs på grund av att det inte har använts. Tvisten gällde emellertid hur en domstol ska gå till väga vid en tvist om det har förekommit ett varumärkesintrång under femårsfristen i det fallet att innehavaren av registreringen ännu inte har börjat använda sitt varumärke för varan eller tjänsten ifråga.

I detta fall hade Länsförsäkringar 2008 låtit registrera sitt figurmärke som ett EU-varumärke bl.a. för tjänsterna uppförande/anläggning av byggnationer. Det estniska företagets användning av sin figur för sina tjänster avsåg perioden 2008-2011. Emellertid hade inte Länsförsäkringar då använt sitt figurmärke för uppförande eller anläggning av byggnationer. Men det var visat att Länsförsäkringars figurmärke var känt i Sverige.

Högsta domstolen ansåg bl.a. att i en sådan situation får förväxlingsbedömningen göras så som om varumärkesinnehavaren har använt sitt märke för de varor eller tjänster som registreringen omfattar. Det får då även beaktas om varumärket genom användning för andra varor eller tjänster än de som tvisten avser har förvärvat särskiljningsförmåga.

Vid sin helhetsbedömning kom Högsta domstolen till att det inte förelegat någon risk för att genomsnittskonsumenten i omsättningskretsen för det slag av tjänster som tvisten gällde skulle förväxla tjänsternas ursprung eftersom köpsituationen för dessa är speciell. Bl.a. hänvisade domstolen till att det är fråga om en stor investering där, med hänsyn till intresset av att veta vem som ansvarar för fel i eller försening av tjänsten, genomsnittskonsumenten kan förväntas vara i avsevärt högre grad uppmärksam på vem det är som erbjuder tjänsten än för andra varu- och tjänsteslag.

 


Bifogade filer:

T 3403-14


Senast ändrad: 2017-11-22

För mer information kontakta:

Kerstin Calissendorff
Justitieråd
08-561 666 18

Karin Annikas Persson
Justitiesekreterare
08-561 666 38