JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen dömer för tjänstefel

[2016-06-09] Högsta domstolen

Målet gällde en åklagare och en domare. Av rättssäkerhetsskäl ställs generellt höga krav på en korrekt handläggning inom rättsväsendet. Aktsamhetskravet får anses vara ytterligare förhöjt när handläggningen rör en häktad person.

Om det inte längre finns skäl att hålla en person häktad ska beslutet omedelbart hävas av ansvarig åklagare om åtal ännu inte har väckts. När åtalet har kommit in till domstol vilar denna skyldighet på den domare som ansvarar för målet. Åtalet mot åklagaren och domaren avsåg att de av oaktsamhet inte hade uppmärksammat att det saknades laga grund för ett häktningsbeslut och därför inte hävde det. Häktningsbeslutet kom därför att bestå i sammantaget nio dagar för länge.

Bakgrunden var att en person häktades såsom på sannolika skäl misstänkt för grovt rattfylleri, ett brott som kan leda till fängelse i högst två år. Som särskilt häktningsskäl angavs flyktfara. För att en person ska kunna häktas på grund av flyktfara krävs det att brottet kan leda till fängelse i ett år eller mer.

Sedan en analys av ett blodprov utvisat att det brott som kunde komma ifråga var rattfylleri av normalgraden fanns det inte längre laglig grund att hålla den misstänkte häktad, eftersom straffskalan för det brottet slutar vid sex månaders fängelse.

Högsta domstolen ansåg att åklagarens och domarens oaktsamhet var av sådant slag att den borde föranleda straffansvar. Påföljden bestämdes till 30 dagsböter vardera.


Bifogade filer:

B 6315-15


Senast ändrad: 2016-06-09

För mer information kontakta:

Kerstin Calissendorff
Justitieråd
08-561 666 18

Lovisa Svenaeus
Justitiesekreterare
08-561 666 73