JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen beslutar om kränkningsersättning till en sjuårig pojke som fått en örfil av sin lärare

[2016-06-16] Högsta domstolen

Högsta domstolen beslutar om kränkningsersättning till en sjuårig pojke som fått en örfil av sin lärare

Skolinspektionen väckte talan mot den kommun som ansvarade för skolan och begärde för pojkens räkning skadestånd för kränkning. Inspektionen stödde sig på särskilda bestämmelser i skollagen om kränkande behandling.

Både tingsrätten och hovrätten avslog skolinspektionens talan. Högsta domstolen gör en annan bedömning och tillerkänner pojken kränkningsersättning med 5 000 kr.

Högsta domstolen uttalar bl.a. att skollagens bestämmelser om tillsynsplikt ger en lärare en rätt till vissa kroppsliga ingrepp mot en elev. Och i det aktuella fallet var situationen sådan att det var befogat att ingripa på det sättet. Eftersom pojken inte lydde hade läraren t.ex. fått ta ett stadigt tag i hans arm för att leda ut honom ur klassrummet i syfte att tillrättavisa honom i avskildhet. En örfil är emellertid till sin natur en bestraffande åtgärd och därmed aldrig tillåten. Det gäller även om ingreppet i det enskilda fallet syftar till att komma till rätta med ett oacceptabelt beteende av en elev och även om eleven provocerar läraren. Att läraren i detta fall blev spottad på gjorde därför inte handlingen tillåten.

Målet gällde också frågan om kränkningen kunde bedömas som ringa. I sådana fall ska någon ersättning inte utdömas.

Högsta domstolen konstaterar att slaget mot kinden utdelades hastigt och utan närmare överväganden och var en direkt följd av pojkens agerande i klassrummet. Läraren bad också i nära anslutning till händelsen om ursäkt. Utdelandet av slaget utgjorde trots detta en inte obetydlig kränkning av pojkens integritet, som typiskt sett kunde framkalla negativa känslor. Det innebar samtidigt ett klart överskridande av de befogenheter som tillsynsplikten ger.

Vid en sammantagen bedömning kunde den kränkning som pojken utsattes för genom händelsen enligt domstolen inte anses som ringa. De åtgärder som skolan vidtog efter händelsen medförde inte att det fanns skäl att göra någon annan bedömning.

Högsta domstolen var inte enig. Två justitieråd ville avslå Skolinspektionens talan. Med hänsyn till bl.a. lärarens ursäkt ansåg de att skadestånd inte behövdes för att pojken skulle få tillräcklig upprättelse och att kränkningen därför var ringa.


Bifogade filer:

T 2194-15


Senast ändrad: 2016-06-16

För mer information kontakta:

Anders Eka
Justitieråd
08-561 666 14

Riikka Liljenfeldt
Justitiesekreterare
08-561 666 29