JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avslår åklagarens begäran om husrannsakan hos Aftonbladet

[2015-08-18] Högsta domstolen

I samband med att en guldbutik i Kista Galleria rånades i maj 2015 spred två män på moped ut fotanglar på en möjlig flyktväg. Bilder som kan föreställa männen har via en app förts över till Aftonbladet. Vid publiceringen var ansiktena maskerade. Högsta domstolen har nu avslagit åklagarens begäran om husrannsakan hos Aftonbladet för att få tillgång till de omaskerade digitala bilderna.

Högsta domstolen konstaterar att en genomsökning hos Aftonbladet för att hitta bildfilerna medför stor risk för att uppgifter röjs om vem som har lämnat meddelanden och upplysningar till tidningen med begäran att få vara anonym. Rätten att vara anonym är särskilt skyddsvärd. Det krav på proportionalitet som gäller för användning av tvångsmedel hindrar därför husrannsakan.

I sina beslutsskäl konstaterar Högsta domstolen att det skydd mot beslag som finns för vissa skriftliga handlingar även gäller för digital information. Skyddet omfattar då allt som finns i filen med den eftersökta informationen.

Domstolen påpekar avslutningsvis att lagregleringen om tvångsmedelsanvändning beträffande elektroniska informationsbärare är otidsenlig och att det är angeläget att lagstiftaren råder bot på detta.


Bifogade filer:

Ö 3074-15


Senast ändrad: 2015-08-18

För mer information kontakta:

Lars Edlund
Justitieråd
08-561 666 04

Peder Bjursten
Justitiesekreterare
08-561 666 39