JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör två tvister om skadestånd vid offentlig upphandling

[2016-05-18] Högsta domstolen

Det ena fallet avsåg en upphandling av transporter av hjälpmedel för funktionshindrade i Gävleborgs län, det andra en upphandling av en ombyggnad av ett luftbehandlingssystem i Armémuseums lokaler. Högsta domstolen fann att det inte fanns någon grund för skadestånd på grund av fel vid upphandlingen av hjälpmedelstransporterna, men däremot för fel vid upphandlingen av ombyggnaden av luftbehandlingssystemet.

Tvisten om transportupphandlingen rörde hur ingående domstolens prövning ska vara av den upphandlande myndighetens kvalificering och utvärdering av anbuden. Högsta domstolen ansåg att om myndighetens bedömning av anbuden i förhållande till upphandlingskraven inte kan anses ha varit sakligt gjord och den avvikelsen är tydlig och inte bagatellartad så kan en skadeståndsgrundande överträdelse av LOU föreligga. I detta fall saknades skäl att ifrågasätta den kvalificering och utvärdering av anbuden som hade gjorts varför skadeståndstalan inte bifölls. (T 3852-14)

Den andra tvisten rörde bl.a. frågan om betydelsen av en förvaltningsrätts dom av om ett fel förekommit vid upphandlingen, om förutsättningarna för skadestånd för det positiva kontraktsintresset när upphandlingen har avbrutits och om det ska krävas att en anbudsgivare har begärt överprövning av upphandlingen för att inte rätten till skadestånd ska jämkas. (T 6224-14)

 


Bifogade filer:

T 3852-14 T 6224-14


Senast ändrad: 2016-05-18

För mer information kontakta:

Lars Edlund (mål T 3852-14)
Justitieråd
08-561 666 04

Riika Liljenfeldt (mål T 3852-14)
Justitiesekreterare
08-561 666 29

Kerstin Calissendorff (mål T 6224-14)
Justitieråd
08-561 666 18

Martin Prosell (mål T 6224-14)
Justitiesekreterare
08-561 667 14