JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör mål om mäklarprovision

[2015-12-17] Högsta domstolen

Högsta domstolen har i dag i en dom avgjort en tvist om vilken av två mäklare som har rätt till provision från säljaren. Den först anlitade mäklaren hade anvisat en spekulant till säljaren utan att någon affär blev av. Domstolen avslår mäklarens provisionskrav beträffande ett avtal som säljaren senare ingick med den anvisade spekulanten, eftersom det var den andre mäklarens arbete som hade haft avgörande betydelse för avtalets tillkomst.

I februari 2011 sålde ett bolag delar av sitt fastighetsbestånd under medverkan av en mäklare som bolaget hade anlitat under hösten 2010. En annan mäklare krävde provision för försäljningen och hävdade att bolaget redan under hösten 2008 hade gett honom ett mäklaruppdrag och att han utfört uppdraget genom att anvisa den spekulant som sedan köpte fastighetsbeståndet. Tingsrätten och hovrätten ansåg att mäklaren inte hade någon rätt till provision. 

Högsta domstolen har nu avgjort målet. Domstolen gör bedömningen att mäklaren i och för sig har haft ett mäklaruppdrag och att han under sin uppdragstid har anvisat den spekulant som köpte fastighetsbeståndet. Däremot konstaterar domstolen att det inte fanns ett tillräckligt orsakssamband mellan försäljningen och den förste mäklarens arbete. I stället var det den andre mäklarens arbete som hade haft avgörande inverkan på att försäljningen kom till stånd.

 


Bifogade filer:

T 6412-13


Senast ändrad: 2015-12-17

För mer information kontakta:

Lars Edlund
Justitieråd
08-561 666 00

Anu Rintala
Justitiesekreterare
08-561 666 00