JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör mål om kompensation för kränkning av regeln om ne bis in idem (dubbla sanktioner för oriktiga uppgifter i skatteförfarandet)

[2015-06-17] Högsta domstolen

I ett avgörande år 2013 slog Högsta domstolen fast att det svenska systemet med dubbla förfarande och sanktioner (skattetillägg och brottspåföljd) vid oriktiga uppgifter i skatteförfarandet är oförenligt med rätten enligt Europakonventionen att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (ne bis in idem). Sedan dess har i åtskilliga mål åtal för skattebrott avvisats.

Högsta domstolen har nu avgjort det första brottmålet rörande kompensation för kränkning av principen om ne bis in idem. I det aktuella fallet hade situationen rättats till innan avgörandet i brottmålet blev slutligt. Det skedde genom att Högsta domstolen konstaterade kränkningen och avvisade åtalet. Enligt dagens avgörande har den enskilde därigenom blivit tillräckligt kompenserad, och det görs inte någon nedsättning av straffet för återstående brott på grund av kränkningen. Högsta domstolen hänvisar till Europadomstolens praxis i motsvarande fall. 

Högsta domstolen slår också fast att det fordras särskild skyndsamhet när ett åtal avvisas i högre rätt på grund av principen om ne bis in idem och målet återförvisas till lägre domstol. I det aktuella målet ansågs handläggningen – sammanlagt ca två år i två instanser – ha varit alltför långsam. Straffet sattes ned på grund av det. Att det hade gått lång tid sedan brotten begicks och den tilltalade fick näringsförbud under tre år ledde också till viss nedsättning av straffet. 

Högsta domstolen har inte avgjort något mål angående kompensation för kränkning i resningsfall, alltså där både skattetillägget och brottmålsdomen har vunnit laga kraft.


Bifogade filer:

B 488-14


Senast ändrad: 2015-06-17