JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Högsta domstolen avgör mål om fackförenings skadeståndsskyldighet för stridsåtgärd som är oförenlig med Europakonventionen

[2015-12-17] Högsta domstolen

Enligt en dom som Högsta domstolen har meddelat i dag kan en fackförening under vissa förutsättningar vara skadeståndsskyldig för en stridsåtgärd som kränker en rättighet enligt Europakonventionen

Under våren 2006 satte Byggnadsarbetareförbundet ett mindre byggföretag i blockad eftersom företaget inte ville teckna kollektivavtal. I kollektivavtalet ingick ett system med granskningsavgifter, som var avsedda att täcka förbundets kostnader för kontroll av att avtalets villkor följdes. I februari 2007 förklarade Europadomstolen att systemet stred mot Europakonventionen. Byggföretaget försattes senare i konkurs. Företagets ägare har stämt förbundet på skadestånd för kränkning av Europakonventionens skydd för föreningsrätten och äganderätten.

Högsta domstolen har nu avgjort principfrågan om en fackförening kan bli skadeståndsskyldig när en stridsåtgärd kränker en rättighet enligt Europakonventionen. Genom domen klargörs att enbart det förhållandet att det genom stridsåtgärden har skett en kränkning av konventionen inte är tillräckligt för att döma ut skadestånd. Med stöd av allmänna skadeståndsrättsliga principer kan dock fackföreningen i vissa fall bli skyldig att ersätta ekonomisk skada. Det förutsätter då att stridsåtgärden med hänsyn till föreliggande omständigheter är att anse som kvalificerat otillbörlig.

 


Bifogade filer:

T 3269-13


Senast ändrad: 2015-12-17

För mer information kontakta:

Lars Edlund
Justitieråd
08-561 666 00

Elisabet Rune
Justitiesekreterare
08-561 667 50